Odstranění vlhkosti

Vlhkost zdiva způsobuje v objektu mnohé nepříjemnosti. Ať už se jedná o statické poruchy, tvorbu plísní nebo tepelné ztráty, vlhkost zdiva je nepříjemná. Potřebujete-li vyřešit problém vlhkosti zdiva, rádi vám pomůžeme. Navrhneme způsob sanace objektu s minimalizací nákladů a maximální účinností.

Technologie injektáže

Vlhkost ve zdivu stavebních objektů způsobuje často vážné poruchy stavby. Dochází k opadávání omítek, lokálním poruchám zdiva, zvýšení tepelných ztrát a v neposlední řadě ke znehodnocení užitných vlastností objektu, snížení kvality prostor a možnosti jejich využití.
Způsob sanace vlhkého zdiva je třeba navrhnout na základě posouzení analyzující příčiny poškození.

Pokud je zdroj vlhkosti objektu v „podzákladí“, je třeba vytvořit účinný hydroizolační systém bránící pronikání nejen vody, ale i solí. Soli totiž (díky své vlastnosti vázat na sebe vzdušnou vlhkost) velkou měrou k vlhkosti zdiva přispívají. Ideální je řešit odvlhčení staveb řešit komplexně – tedy spojit chemickou injektáž s aplikací sanačních omítek. Mnohdy se dokonce podaří stávající omítky zachránit pomocí mikrovlnného vysoušení zdiva.

HLAVNÍ PŘÍČINY OBSAHU VODY VE ZDIVU MOHOU BÝT NÁSLEDUJÍCÍ:

 • boční průnik dešťové vody
 • kondenzace vzniklá podchlazením

 • voda vnikající v důsledku vad materiálu

 • rozložení vlhkosti uvnitř stavby

 • voda vzlínající z podzákladí

 • koncentrace rozpustných solí ve zdivu

 • porucha instalace

Pokud je příčina vlhkosti stanovena jako vlhkost vzlínající z podzákladí (ať již z úrovně hladiny podzemní vody nebo z oblastí kumulace vody způsobené dodatečně provedenými betonovými či asfaltovými povrchy), je nutné vytvořit účinný hydroizolační systém bránící pronikání z podzákladí nejen vody, ale i solí.

Současně s izolací zdiva je nutné řešit i jeho zasolení, neboť soli mají schopnost vázat na sebe vzdušnou vlhkost a materiály se jeví v povrchových vrstvách jako vlhké, což bývá mylně považováno za špatnou funkci hydroizolace. Naopak pouhé povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň separováno účinnou hydroizolací. Proto je nutné sanaci vlhkého zdiva řešit komplexně a spojit chemickou injektáž s aplikací sanačních omítek.

K injektáži se používá silikonová mikroemulze DICOSIL 100 a 110, IMESTA IW 550, která vytvoří ve zdivu hydroizolační clonu působící proti vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů a zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Díky velmi malým rozměrům částic se mikroemulze dostane i do nejmenších kapilár zdiva. Po skončení reakce je látka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti v podzákladí (na rozdíl např. od vodního skla, které funguje na podobné bázi, ale po vyschnutí dojde k popraskání gelu, vzniku trhlin a tento proces je nevratný). Injektáž je použitelná i v případě vysoce zavlhčeného zdiva, které by jinak muselo být předsušováno, není však určena proti trvalému působení tlakové vody.

Silikonová mikroemulze je použitelná pro zdivo cihelné (plné i duté), smíšené, kamenné, z vápenopískových cihel, betonových tvárnic apod. Je použitelná jak v případě chybějící izolace, tak při poškození izolace stávající. Nenapadá bitumeny ani polystyren. Neobsahuje rozpouštědla ani výkvětotvorné látky.

Vlhkost zdiva a její odstranění

Provádíme stavebně technický průzkum vlhkého zdiva včetně měření vlhkosti a chemického rozboru obsahu solí.
Stabilizace trhlin ve zdivu a betonu (ocel. armatura s fixací PUR), zpevnění nesoudržného zdiva, betonu, panelů, zpevnění pona požadovanou únosnost (polyuretanovými komponenty, mikrocementy).

Realizujeme kompletní sanace budov, inženýrských staveb, vodohospodářských staveb (tlaková a netlaková voda, extrémní průsaky). Mikrodifúzní silikonové injektáže pro zamezení vzlínání vlhkosti z podloží do kamenného a cihelného zdiva.

Sanaci vždy předchází odborná analýza určená k stanovení salinity (lidově „sanitr“), stanovení technologického předpisu pro posuzovaný případ. Analýzu provádí tým soudního znalce v oboru stavebnictví (stavby obytné a průmyslové) a autorizovaného inženýra ve stavebnictví. Posouzení salinity provádí akreditovaná laboratoř.

Silikonové mikroemulze (technologie SMK)

Tato technologie je poměrně nová. Použitím speciálních silikonových surovin, které působí jako tenzidy (smáčedla), se podařilo vyrobit materiál, který má 100 % účinné látky a jenž ve vodném prostředí vytváří samovolně emulzi.

Emulze má velmi jemné částice s poloměrem
cca 10
-9 až 10-10 m. Jsou tedy o několik řádů menší, než částice obvyklých emulzí. Tyto vlastnosti je předurčují pro nejrůznější použití, např. pro impregnaci fasád, penetraci stěrkových hmot a především pro injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Silikonové mikroemulze lze použít i u velmi zavlhlého zdiva. Nejsou výkvětotvorné. Lze je dále aktivovat alkalickými látkami.

VLASTNÍ INJEKTÁŽ – POSTUP:

  Silikonová emulze se pomocí speciálního čerpadla injektuje do vrtů připravených elektrickými vrtačkami. Osazení vrtů se volí v osové rozteči 100 – 120 mm, průměr vrtu 10 – 18 mm, sklon vrtů 5 – 30°. Po vyvrtání se vyčistí stlačeným vzduchem. Poté se aplikuje injektážní látka, která se před vlastní aplikací ředí pitnou vodou v poměru 1 : 11 až 1 : 14. Spotřeba činí 1,5 – 2 kg koncentrátu na 1m² půdorysu zdiva. Teplota zdiva by neměla klesnout pod +5°C. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva trhlinami a dutinami se provede nejprve injektáž cementovou směsí, která vyplní dutiny a kaverny a stabilizuje zdivo a pak se teprve vstřikuje silikonová mikroemulze.

  SCHÉMA KOMBINACE HORIZONTÁLNÍ A PLOŠNÉ INJEKTÁŽE SUTERÉNNÍHO ZDIVA