Sanace betonu

Reprofilace konstrukcí

Sanace stavebních konstrukcí, zejména železobetonových, zaujímají poměrně širokou část stavebních prací. Podstatný vliv na sanaci má stav původní sanované konstrukce. Zde se jedná o kvalitu betonu, způsob a rozsah narušení, působení nevhodných či dokonce agresivních prostředí a podobně. Dalším vlivem je provedení samotné sanace. Nedostatky a závady mohou vzniknout jak při úpravě narušené konstrukce – nedostatečné odstranění narušených a nesoudržných vrstev betonu, ale i při aplikaci sanačního materiálu, kdy nemusí být dodrženy podmínky použití, zpracování a ošetřování. S tím souvisí správná volba sanačního systému.

Při opravách betonů je nutno úspěšně spojit nové materiály se stávajícími a vytvořit kompozit, který je schopen odolávat vlivům používání, prostředí a času.

Dnešní sanace betonů představuje důležité průmyslové odvětví, které může prakticky posloužit každé stavbě z betonu. Každá konstrukce potřebuje běžné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povlaků přes opravy narušeného betonu až po zesilování poddimenzovaných konstrukcí.

Carbosystémy

V posledních letech významně vzrostlo používání externě lepené výztuže z uhlíkových materiálů na dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Technologie uhlíkových materiálů vytváří řešení, jak posílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, dodatečným zatížením nebo nadbytečným průhybem. Potřeba navýšení kapacity zatížení může vzniknout z důvodů poničení stavebních prvků, konstrukcí nebo v důsledku projektovaných chyb, změn v navrhovaných předpisech či v důsledku změny použití.

Výhodou systému z uhlíkových materiálů je výrazně nižší hmotnost, jednoduchá aplikace, minimální aplikační tloušťka, vysoká pevnost v poměru k váze, bez koroze, skvělá dlouhodobě ověřená životnost a minimální údržba, jednoduchá aplikace.

StadoCarbo CFRP uhlíkovo-vláknité lamely

jsou jednosměrná uhlíková vlákna laminována s minimálním obsahem vláken 68%.
Lamely jsou vyrobeny z pečlivě seřazených uhlíkových vláken, obalených v Bisphenolu A, který je na bázi za tepla tuhnoucí vinyl esterové pryskyřice. Toto složení poskytuje skvělou životnost a odolnost proti nepřízni počasí a proti korozi. Jsou dodávány v pásech s odlepovací vrstvou na obou stranách, jejímž odstraněním, je povrch lamel vhodný pro spojení s podkladem a to bez jakéhokoli dalšího čištění nebo ošetření.

Vysoce účinné uhlíkovo-vláknité CFRP lamely byly speciálně navrženy pro aplikace spolu s velmi kvalitním epoxidovým lepidlem StadoCarbo Resin ke konstrukčnímu posílení staveb.Při instalaci kotevních prvků s použitím tyčí typu R a T slouží v první fázi tyč jako vrtná, následně jako injekční trubka. Po injektáži a vytvrzení injekčního materiálu je pak injekční zavrtávací tyč táhlem kotevního prvku.

Kotevní tyče se dále využívají jako zavrtávací ztracené injekční jehly. Pro injektáž a upínání takto zhotovených kotevních prvků jsou využívány polyuretanové nebo organicko-minerální pryskyřice a cementy.
Pro první fázi (zavrtávání) je zavrtávací injekční tyč osazena vrtací korunkou. S vrtným nářadím je kotevní tyč, dle jeho typu nářadí a závitu koncového kusu, spojena buď přímo závitovým spojem nebo pomocí vrtacího adaptéru. Pro druhou fázi – injektáž – je na kotevní tyč našroubován injekční adaptér. Jeho konkrétní typ závisí na druhu injekčního média.

Uhlíkovo-vláknité StadoCarbo Laminované lamely

jsou jednosměrné profily, vyráběné speciálním výrobním procesem, kdy jednosměrné suché uhlíkové vlákno je vytvarováno pro každou jednotlivou lamelu, což zajišťuje přesný objem uhlíkového vlákna. Výběr typu vlákna a jeho rozměrů je různé pro každou zakázku a závisí na požadovaných vlastnostech. Lamela je vyráběna z epoxidové pryskyřice dle speciální normy.

Použitím této speciální technologie je kontrolována pórovací vrstvy, po jejímž odstranění, je povrch lamel vhodný pro spojení s podkladem a to bez jakéhokoli dalšího čištění nebo ošetření. Na rozdíl od CFRP lamel, mohou být laminované lamely vyrobeny tak, aby se přizpůsobily zakřivenému podkladu nebo jiným profilům.

StadoCarbo Wrapping (tkanina)

je aramidový, uhlíkový nebo skleněný pás. Používají se k vyztužení složitých prvků vystavených extrémnímu zatížení. Tkaniny nabízejí řešení problémů s vyztužením složitých tvarů, protože mohou být aplikovány kolem daného prvku. Projektanti nyní mohou používat více kruhových, zakřivených a složitých detailů, u kterých by bylo vyztužení jinými technologiemi složité. Tkaniny jsou vhodné pro použití napři. na sloupech, trámech, obloucích, tunelech atd.

Tkaniny jsou vhodné pro použití na všech druzích podkladu, např. betonu, oceli, litině, kovanému železu, dřevě a zdivu, jako výztuha proti následujícímu druhu zatížení: smykové zatížení, ohybové zatížení, deflexivní zatížení, únavové namáhání, dynamické zatížení, podpěrné zatížení, působení větru, seismické zatížení.
StadoCarbo Wrapping spolu se StadoCarbo Primerem a lepidlem StadoWrapping Resin speciální pryskyřici vytváří vnější výztužný systém.

StadoCarbo Bar (uhlíkové tyče)

v průměrech 6, 8, 10 mm vytváří spolu s kvalitním epoxidovým lepidlem StadoCarbo Resin výztužný systém, který se aplikuje do předem připravené drážky.